Rasinformation Finsk Lapphund

Om rasenHälsaMentalitetRasstandard

MH

Här hittar du statistik på mentalbeskrivna finska lapphundar.

 

Kort om MH

Mentalbeskrivning Hund, MH, är en metod för att utvärdera hundars mentalitet som har använts i sin nuvarande form sen 1997. Till skillnad från i ett mentaltest, MT, så får hunden inga poäng på ett MH och den blir inte godkänd eller underkänd utan man beskriver hur intensivt hunden reagerar i ett antal förutbestämda situationer. Beskrivningen tar ca 40 minuter och man följer en kort bana med olika stationer i skogsterräng. I skrivande stund har ca 190 finska lapphundar i Sverige genomfört MH. Förutom i Sverige används MH också i Norge, Danmark och sen helt nyligen även i Finland.  

 

Varför mentalbeskriva?

De flesta hundägare som går ett MH med sin hund gör det för att det är så roligt, det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur ens hund fungerar. Kunskapen man får om hundens mentalitet är ofta värdefull för framtiden och ger en fingervisning om hur man bäst kan träna hunden fortsättningsvis. För uppfödare kan MH användas som ett avelsverktyg, speciellt om flera hundar ur samma kull beskrivs. Den främsta anledningen till att MH utvecklades var just för att man ville ha ett avelsinstrument för mentalitet vilket de mentaltest man tidigare hade inte fungerade tillräckligt bra för.   

 

Tolka resultatet

Under ett MH görs ingen egentlig värdering av hundens resultat utan i protokollet redovisas resultaten med kryss på en skala från 1 till 5 på totalt 33 olika punkter. Dessa resultat, hur intensivt hunden reagerat på de olika momenten, kan man sen i efterhand jämföra med genomsnittet för rasen. Man kan antingen studera varje kryss för sig, kallade de faktiska resultaten, eller kryssen ihopbuntade i så kallade egenskapsvärden. Egenskapsvärden är grupper av kryss som man sett har samband med varandra, dessa värden är socialitet, nyfikenhet/orädsla, aggressivitet, jaktintresse och lekfullhet. I Hunddata redovisas enbart de faktiska resultaten, i Avelsdata kan man även se egenskapsvärden och diagram över både faktiska värden och egenskapsvärden och man ser då vilka egenskaper hunden har mer eller mindre av i förhållande till rasgenomsnittet. 

 

MH för alla raser

Till en början användes MH mest för brukshundar men med tiden har fler och fler rasklubbar utanför SBK anammat MH som utvärderingsmetod. I en avhandling har man tittat på om MH är tillämpligt även för andra raser än brukshundar och det visade sig finnas tydliga samband mellan hur hunden genomför ett MH och hur den fungerar i sin vardag. Till exempel motsvarar en positiv inställning till okända människor i vardagen ett högt resultat på egenskapsvärdet socialitet och de hundar som har ett lågt värde på nyfikenhet/orädsla har oftare problem med miljörädslor i vardagen, d v s att de tycker det är obehagligt i stökiga och främmande miljöer. Skygghet och kraftiga rädslereaktioner har ett stort överlevnadsvärde för djur i det vilda men hos en hund som lever i det moderna samhället orsakar de stress och leder till att hunden mår dåligt. Egenskapsvärdet jaktintresse har inte har någon koppling till jakt efter vilt utan ett högt värde har samband med stor leklust och låg grad av miljörädsla i vardagen. Hundens resultat på skottet på MH ingår inte i något av egenskapsvärdena men det finns samband mellan skotträdsla på MH och miljörädslor och låg grad av leklust i vardagen. Man har konstaterat att MH fungerar bra för att mäta dessa viktiga delar av en hunds mentalitet, samtidigt ska man komma ihåg att det finns fler aspekter av en hunds mentalitet än de som kommer till uttryck just på ett MH.

 

MH som avelsverktyg

Flera studier visar att MH är användbart som avelsverktyg och att de egenskaper som kommer fram på ett MH har måttlig till hög arvbarhet. Eftersom det finns en tydlig ärftlig påverkan innebär det att det finns goda möjligheter att påverka framtida generationers mentalitet i den riktning man önskar genom sitt val av avelsdjur.

 

Idealprofil

Många rasklubbar har en idealprofil för hur man vill att en hund ska genomföra ett MH där idealprofilen fungerar som en vägledning för uppfödarna. Någon sådan finns i dagsläget inte för finsk lapphund men om man tittar på Finland så har man där en idealprofil för hur man vill att en finsk lapphund ska genomföra det finska mentaltestet. Det finska testet motsvarar svenska Hundskolans lämplighetstest som det såg ut för ett antal decennier sen och man använder begreppen dådkraft, skärpa, försvarslust, kamplust, nervkonstitution, temperament, hårdhet och tillgänglighet samt skott.

 

Utan att fördjupa sig för mycket i dessa begrepp kan man sammanfatta skillnaden mellan resultaten för de ca 400 finska lapphundar som gjort testet och idealprofilen med att man önskar att hundarna ska ha:

∙ lite mer dådkraft - mod och självständig undersökningsvilja

∙ en liten aning mindre skärpa - motivation för aggressivitet

∙ lite mer försvarslust - vilja och förmåga att försvara sig inför hot

∙ lite mer kamplust - lust att kämpa med artfränder eller människor

∙ betydligt bättre nervkonstitution – grad av stress inför konfliktfyllda situationer

∙ vara lite mindre livliga i sitt temperament – grad av uppmärksamhet

∙ vara betydligt mindre veka – vekhet är oförmåga att glömma obehag, motsatsen till vek är hård     

∙ tillgängligheten – kontaktvillighet med främmande personer - ligger mycket nära idealet

 

Hur gör man?

Att göra ett MH kostar 600 kr och man hittar MH i tävlingskalendern på Brukshundklubbens hemsida. Man kan också leta på rasklubbars hemsidor, det är inte alla MH som annonseras ut i tävlingskalendern. På många orter kan det vara svårt att få en plats på ett MH, är man tillräckligt många kan man ordna ett MH själv eller höra med en Brukshundsklubb om de kan hjälpa till.

 

För att genomgå MH ska hunden vara frisk och ha fyllt 12 månader, det finns ingen övre åldersgräns, det normala är att det görs på unga hundar under 2 års ålder men det är bättre att göra MH även om hunden är äldre än att inte göra det alls.

 

Man gör bara MH en gång och efter genomgången beskrivning har hunden ”Känd mental status”. Ett MH kan avbrytas under pågående beskrivning, om beskrivaren avbryter får hunden känd mental status även om inte alla moment genomförts. Om ägaren däremot väljer att bryta får hunden inte känd mental status och i det fallet kan man göra om MH vid ett senare tillfälle om man vill. En anledning till att hundar bryter är att de inte kan kallas in eller låter sig fångas in inom angiven tid. Det är sällan man har bra inkallning på hunden i den ålder som MH görs men oftast går det alldeles utmärkt ändå, det händer så mycket intressant runt hunden att den väljer att stanna kvar. Skulle den trots allt inte göra det kan det vara bra att känna till möjligheten att göra om MH en annan gång under förutsättning att man valt att bryta själv.     

 

Man behöver inga speciella förkunskaper för att göra ett MH, testledaren följer med hundägaren under hela banan och talar om vad man ska göra, har man aldrig sett ett MH förut kan det ändå kännas bra att komma i tid för att följa med som publik på hunden innan så att man är lite förberedd på vad som kommer hända.

 

Boktips

Mentalitetsboken av Ingalill & Curt Blixt och Kenth Svartberg

Hundens Mentalitet – från test till beskrivning av Ingrid Tapper

 

Länktips

Bestämmelser och anvisningar för mentalbeskrivning

http://www.brukshundklubben.se/templates/Page____8709.aspx

SBKs tävlingskalender

http://www.brukshundklubben.se/templates/CompetitionContainer____770.aspx

Sammanfattning av Kenth Svartbergs avhandling Personality in dogs mm

http://www.svartbergs.se/lasvart.html

MH-data Genetica, rasvisa genomsnitt och artiklar

http://www.genetica.se/mh_data.htm

Resultat och statistik från finska mentaltestet (på finska)

http://www.anubehm.eu/

  
Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2014-11-11 23:37 av Raiker.   
Sidvisningar: 3428.