Rasutvecklingskommittén

RasutvecklingskommitténNyheterProtokollRepresentanter

Rasutvecklingskommittén

Som specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) har Svenska lapphundklubben ansvar för att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt- och exteriört fullgoda rasrena svenska lapphundar, finska lapphundar och lapska vallhundar. SLK ska samtidigt ansvara för att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser.
 
Organisation
Ledamöterna i rasutvecklingskommittén utses av centralstyrelsen. Kommitténs arbete är långsiktigt och ledamöterna bör därför utses med ett flerårigt perspektiv.
 
Rasutvecklingskommittén ska ledas av en sammankallande och ska bestå av ledamöter i tre raskommittéer, en för vardera av SLK:s raser. Vardera raskommitté består av valfritt antal ledamöter. SLK/CS beslutar om ledamöter i respektive raskommitté efter förslag från rasutvecklingsansvarig.
 
Rasutvecklingskommittén ska hålla protokollförda möten minst 5 gånger per år. Senast två veckor efter möte ska justerat protokoll vara SLK-CS tillhanda.
 
 
Uppdrag
Rasutvecklingssektionen ska på uppdrag av SLK-CS främja avel av fysiskt och mentalt sunda hundar med god exteriör och anatomi. Sektionen ska även arbeta för att bevara och förbättra rasens specifika egenskaper i enlighet med respektive rasstandard och rasspecifik avelsstrategi, RAS. Arbetet ska präglas av ett rasansvar för en hållbar utveckling av SLK:s raser.
 
Arbetet ska i första hand inriktas på insamling, bearbetning och redovisning av för aveln väsentlig information. Sådan redovisning kan t.ex. gälla officiella resultat, antal
kullar/valpar, använda hundar i avel, populationsanalyser, släktskapsberäkningar etc.
 
Informationen som sektionen lämnar ska bygga på fakta såsom vetenskapliga rön, SKK:s och SLK:s samlade kunskap samt därpå grundade rekommendationer. Rasutvecklingssektionen ska inte i första hand betraktas som ett serviceorgan vid förfrågan om täckhund. Sektionen har inte mandat att rekommendera någon särskild kombination av avelsdjur.
 
Rasutvecklingssektionen ansvarar också för att anordna symposier och konferenser för rasklubbar, uppfödare och andra intresserade hundägare rörande avel, hälsa och mentalitet.
 
Rasutvecklingssektionen ska aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet 
 
Rasspecifik avelsstrategi
Rasutvecklingssektionen har till uppgift att arbeta med de långsiktiga målen i enlighet med
Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för respektive ras och att till varje riksstämma redovisa vunna
erfarenheter och resultat utifrån målen i RAS samt ansvara för att information löpande under året kommer uppfödare och medlemmar till del.
 
Tystnadsplikt
Ledamöter i rasutvecklingssektionen som tar emot uppgifter lämnade i förtroende angående hundars sjukdomar eller andra problem, skall ha skriftligt tillstånd av uppgiftslämnare att få föra dessa vidare, annat än till SLK-CS, annars råder tystnadsplikt. Tystnadsplikt gäller inte i de fall hälsoprogram har beslutats av SKK för sjukdomen i fråga.
Dela med andra pĺ Facebook
 
Senaste uppdaterad 2014-11-18 22:03 av Raiker.   
Sidvisningar: 2665.